PROJECTS

The Okura Tokyo

Minatoku, Tokyo

The Okura Tokyo

Material

Yoshiro and Yoshio Taniguchi Museum of Architecture, Kanazawa

Kanazawa, Ishikawa, Japan

Yoshiro and Yoshio Taniguchi Museum of Architecture, Kanazawa

EL-Wonder Line System